• Rok 2014

  Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina” za 2014 r.

  Rok 2014 był bardzo pracowity,ponieważ oprócz cyklicznych spotkań realizowaliśmy dwa projekty Unijne z Odnowy Wsi z Urzędu Marszałkowskiego,które pozyskaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów w Spóroku.

  Pierwszy projekt to,,Historia w fotografii zamknięta ” w ramach,którego wydaliśmy album ze starymi zdjęciami ukazujący życie codzienne mieszkańców Kocur i Malichowa .

  Drugi projekt to,,Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach-pobudź swoją wyobraźnię”.

  Założyliśmy,że projekt przede wszystkim uaktywni mieszkańców Kocur i Malichowa do działania. Mieszkańcy nabędą nowych umiejętności ,a w przyszłości będą mogli je wykorzystać np. do stworzenia wioski tematycznej w której będą mogli zarabiać wykonując poszczególne stare zawody lub kultywując tradycję.

  W związku z tym,że Stowarzyszenie od lat zajmuje się wielokulturowością naszych terenów co wiąże się zarówno z kulturą jak i gastronomią. Oprócz tego przeprowadzone w latach poprzednich badania archeologiczne potwierdziły,że wioski wywodzą się z wczesnego średniowiecza postanowiliśmy przeprowadzić cykl różnych warsztatów,które mogą być podstawą pod utworzenie wioski tematycznej.

  Tak,też :

  -W dniu 18.01.2014r odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne gotowania tradycyjnych potraw śląskich siemieniotki i makówki.

  W ramach projektu „Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach – pobudź swoją wyobraźnię” .

  -W dniu 19.01.2014 roku, po raz pierwszy w nowej salce, odbył się

  Wieczór kolędowy”.Cykliczne spotkanie.

  -08 lutego zorganizowaliśmy dla dzieci Bal Karnawałowy .

  – W dniu 08 marca odbył się Dzień Kobiet .Cykliczne spotkanie.

  – W dniu 27.03.2014 r gościliśmy studentów Uniwersytetu Opolskiego.

  Studenci zorganizowali warsztaty o tematyce średniowiecznej, skierowane do

  szkół. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szemrowicach i z Wachowa oraz z Gimnazjum z Dobrodzienia. Gościliśmy około stu uczniów wraz z nauczycielami. Dziękujemy Studentom za tak ciekawe wykłady, a w szczególności Pani dr Magdalenie Przysiężnej- Pizarskiej.

  Spotkanie było również częścią projektu „Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach – pobudź swoją wyobraźnię”.

  – W dniu 03 maja 2014 r wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w Dobrodzieniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Malichów-Kocury zorganizowaliśmy oficjalne otwarcie Centrum Aktywności Wiejskiej wraz Remizą OSP w Kocurach.

  -Dnia 04.05.2014 r. odbył się Festyn Wiosenny-Majówka zrealizowany w ramach projektu „Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach – pobudź swoją wyobraźnię”

  Na Festynie Wiosennym promowaliśmy miejscowe tradycje i obyczaje.

  Na początku festynu zorganizowaliśmy wycieczkę szlakiem historycznych miejsc w Sołectwie Kocury. Następnie po uroczystym Polonezie,występie dzieci ze Szkoły i Przedszkola z Szemrowic ,występach ,,Familijo z Brzozowej Doliny”

  odbyła się inscenizacja bitwy z czasów napoleońskich. Gościliśmy gwiazdę śląskiej telewizji,a na wieczór odbyła się zabawa taneczna. W międzyczasie można było wysłuchać opowieści o legendach z naszych historycznych miejsc.

  Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny na temat legend na którym mogły się wykazać swoją wyobraźnią i talentem plastycznym.

  Festyn był odpowiednio nagłośniony,a przed festynem rozwieszono w okolicy plakaty.

  -Następnie zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące Festyn Wiosenny oraz warsztaty dla mieszkańców Kocur i Malichowa.

  -W dniu 27.06.2014 r Zespół „Familijo z Brzozowej Doliny” występował na corocznym Źródle w Dobrodzieniu.

  -Dnia 05.07.2014 r. Zespół „Familijo z Brzozowej Doliny” brał udział w Sejmiku Teatrów Wiejskich w Ożarowie koło Wielunia.

  -W lipcu zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do ciekawych miejsc w lesie

  Odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami w celu spisania wspomnień do książki,,Świadkowie historii. Armia Czerwona we wspomnieniach mieszkańców Kocur i Malichowa,która jest uzupełnieniem monografii wsi.

  Dotychczasowe działania mogły być realizowane przy pomocy środków finansowych Stowarzyszenia. Jednak mieliśmy problem z uzyskaniem kredytu na realizację reszty zadań. Dlatego ,też żeby zacząć realizować wniosek udzielono prywatnych pożyczek na zakup projektora,ekranu i zapłacenie części warsztatów starych zawodów. Pożyczki oddano po uzyskaniu kredytu z Banku.

  Tak też w sierpniu przeprowadziliśmy cykl warsztatów starych zawodów.

  Były to :

  -19 i 20 .08.2014 dwudniowy warsztat ceramiczny dla tej samej grupy szkoleniowej

  -21.08.2014 Warsztat tkacki

  -22.08.2014 Warsztat wikliniarski

  -26.08.2014 Warsztat florysty

  – 27.08.2014 Warsztat witraży

  -28.08.2014 Warsztat kowalski

  Podczas warsztatów częstowano uczestników cateringiem.

  – Dnia 31.08.2014 r. w Szemrowicach odbyły się Dożynki Parafialne.

  Jak i również Dożynki Gminne w Bzinicy .

  W październiku odbył się warsztat kiszenia kapusty.

  W listopadzie

  -warsztaty wyrabiania masła,

  -warsztaty pieczenia chleba,

  – trzydniowe warsztaty planowania wioski tematycznej.

  Podczas których przeprowadzono wiele rozmów indywidualnych i grupowych z mieszkańcami Kocur i Malichowa.

  Zajęcia były prowadzone przez Doktora Wacława Idziaka -specjalistę od wiosek tematycznych.

  -W dniu 06.11.2014 rano przeprowadzono warsztat kulinarny -tradycyjny obiad śląski,który spożyto podczas Konferencji.

  -Konferencja naukowa podsumowująca działania Stowarzyszenia w ciągu 10-lat oraz promująca to co Stowarzyszenie zamierza dalej robić odbyła się tego samego dnia. Podczas Konferencji można było zobaczyć warsztaty średniowieczne studentów z Uniwersytetu Opolskiego,którzy pokazali sztukę ceramiczną,szycie szat średniowiecznych,wykonywanie biżuterii z brązu itp.

  Zrezygnowano z warsztatu robótek ręcznych,gdyż nie było takiego zainteresowania. W zamian wykonano drugi raz warsztat robienia masła,gdyż mieszkańcy prosili o to.

  Na potrzeby projektu Stowarzyszenie zakupiło rzutnik i ekran ,który używano podczas warsztatów i spotkań z mieszkańcami. -Na koniec roku 2014 zorganizowaliśmy Sylwestra.

  Końcem roku złożono rozliczenia do obydwu projektów, dlatego też Stowarzyszenie posiada kredyty,które po wpłynięciu środków finansowych do Banku zostaną spłacone.

  Bilans za rok 2014

  Rachunek wyników 2014

 • Rok 2014

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok.

   

  1.Nazwa,siedziba i adres organizacji:

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina”,Kocury ul.Oleska 1,
  46-380 Dobrodzień

  2.Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych(zarówno sporządzanych samodzielne sprawozdania finansowe,jak też nie sporządzających takich sprawozdań).

  Jednostka nie posiada jednostek organizacyjnych.

  3.Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

  Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:społecznego,kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów

  4.Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejest lub innego organu prowadzącego rejestr,data wpisu,numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON-

  Krajowy Rejestr Sądowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Opolu-Rejestr Stowarzyszeń KRS 0000201491,Regon 532438210

  5.Dane dotyczące członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

  -Maleska Dorota-Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  -Półtorak Janusz-Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

  -Grzebińska Anna-Sekretarz

  -Tul Lidia- Skarbnik

  -Gaś Mariola-Członek

  -Otrzonsek Joachim-Członek

  -Miozga Edyta-Członek

  6.Określenie celów statutowych organizacji:

  a)wspieranie rozwoju społecznego ,kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów
  b)integracja mieszkańców wsi,przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
  c)wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

  7.Wskazanie okresu trwania działalności organizacji

  Czas trwania Stowarzyszenia-nieograniczony

  8.Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym

  Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r

  9.Wskazanie,czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy złożeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

  Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację,co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności ,które wskazały by na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

  10.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

  Przyjęte zasady (politykę)rachunkowości stosuje się w sposób ciągły,dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,jednakowej wyceny aktywów i pasywów( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak,aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

  Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad :

  -Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu

  -Środki trwałe wycenia się według cen zakupu lub wartości wytworzenia

  -Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stwek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,jednostka stosuje metodę liniową.

  -Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

  -Środki pieniężne w kasie i bankach -w wartości nominalnej

    • Materiały w cenach zakupu
    • Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
    • Kapitały w wysokości objętej statutem lub uchwałami.

  Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

  Zarząd Stowarzyszenia

  Bilans za rok 2014

  Rachunek wyników 2014