Zrealizowane projekty

Majówka Kocury 2010

Unia Europejska Program Leader+ Samorząd Województwa Opolskiego LGD 'Kraina Dinozaurów' Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Operacja mająca na celu promowanie lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego i historycznego śląskiego, polskiego i niemieckiego. Majówka sprzyja kultywowaniu lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary. Integruje miejscową wielokulturową społeczność.

Współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1,

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Majówka Kocury 2010”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” .