Zrealizowane Projekty unijne

Rok 2023

Projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów"

W dniu 31.08.2023 podpisaliśmy umowę.

Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

PNOpracowanie koncepcji – „Wieś przyszłości” Smart Village
TYTUŁ: 
Malichów i Kocury „Leśny Raj Natury”
REALIZOWANY PRZEZ: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
CEL SZCZEGÓŁOWY: 
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
PRZEDSIEWZIĘCIE: Opracowanie koncepcji – Wieś przyszłości Smar Village 

WSKAŹNIKI:
Liczba przygotowanych koncepcji Smart Villages – 1 szt.
Liczba koncepcji – 1 szt.

Lokalna grupa działania - kraina dinozaurów
Lokalna grupa działania - kraina dinozaurów - grupowe
Rok 2022

WYNIKI W KONKURSIE AKTYWNE SOŁECTWO

W ramach projektu KSOW pn. „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” dnia 29.08.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w Ozimku odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo”.
W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs złożono 12 wniosków. Komisja Konkursowa przyznała nagrody, których łączna wartość wynosi 18 000,00 zł.
Decyzją Komisji Konkursowej wyłoniono laureatów:

Dla kat. I – Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane na rzecz sołectwa:
I miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni
I miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kielcza

II miejsce – Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe
II miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
II miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Krasiejów

III miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
III miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Łąka
III miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej

Dla kat. II – Aktywne sołectwo – kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa:
I miejsce – Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”
II miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Węgry
III miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Biestrzynnik

Dla kat. III Aktywne sołectwo -ochrona środowiska, edukacja ekologiczna:
I miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Spórok

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się podczas Konferencji podsumowującej projekt pn.: „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów”, dniu 7.10.2022 r. w JuraParku w Krasiejowie.

Rok 2019

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

W dniu 27 maja 2019 r. została zawarta umowa w Urzędzie Marszałkowskim na realizację projektu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja p.t. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” mająca na celu 
„Organizacja cyklu spotkań i warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców gminy Dobrodzień dzięki którym poznają lokalne tradycje, zwyczaje i atrakcje LGD „Kraina Dinozaurów”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem operacji będzie przeprowadzenie14 spotkań i warsztatów.

"Leśny Raj Natury"

W dniu 15 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa w Urzędzie Marszałkowskim na realizację projektu ,,Malichów i Kocury – Leśny Raj Natury, koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie Sołectwa Kocury.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja p.t. „Leśny Raj Natury” – koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie Sołectwa Kocury mająca na celu
„Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” poprzez wytyczenie i oznakowanie na tablicach rozmieszczonych na terenie Sołectwa Kocury ścieżki edukacyjno-historyczno-przyrodniczej”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem operacji będzie oznakowana poprzez tablice informacyjne ścieżka edukacyjna.

"Śladami Dinozaura"

Naturalny plac zabaw i siłownia na powietrzu – rok 2019 ,koszty ogólne 62069,51 zł (58966,00 zł). Zakupiono urządzenia z odpowiednimi atestami na plac zabaw oraz siłownię na powietrzu. Postawiono replikę naturalnej wielkości dinozaura Velocipesa znalezionego na terenie Kocur. Wydano również ulotki promujące powstały plac zabaw oraz mapkę sytuacyjną. Program Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,,Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”w ramach działania ,,wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD,,Kraina Dinozaurów” realizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ..Brzozowa Dolina” pn. ,,Śladami Dinozaura”-naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Rok 2018

Konkurs Odnowy Wsi

Nagroda w Konkursie z Odnowy Wsi najlepszy projekt II miejsce – rok 2018 , 8000,00 zł

Rok 2017

Ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi w Kocurach

Koszty ogólne 19050,00 zł (dotacja 14900,00 zł).
Projekt finansowany w ramach środków województwa opolskiego. W ramach projektu została postawiona altana, 10 ławek w różnych częściach sołectwa Kocury, a także zostało powieszonych 12 tablic informujących o bioróżnorodności na naszych terenach oraz dwie tablice informujące o przeprowadzonych do tej pory działaniach w ramach Odnowy Wsi. Został nakręcony również krótki film promujący działalność Stowarzyszenia od 2004r

Rajd konny ze Starostwa w Oleśnie

Dotacja 2500 zł. 
II rajd konny w Malichowie. „Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, Zawody Międzynarodowe, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych”, projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Oleskiego w obszarze ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2017.

Projekt zrealizowany wspólnie z KJ DOLINA GAWORA

Rok 2016

Rajd konny ze Starostwa w Oleśnie

Dotacja 2500 zł.
I rajd konny w Malichowie. „Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, Zawody Międzynarodowe, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych”, projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Oleskiego w obszarze ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2017.

Projekt zrealizowany wspólnie z KJ DOLINA GAWORA

Rok 2015

Historia w Fotografii zamknięta

Koszty ogólne 19712,30 zł (dofinansowanie 15769,84 zł).
W ramach projektu opracowano i wydano album-Historia w fotografii zamknięta. Życie codzienne mieszkańców Kocur i Malichowa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

pobudź swoją wyobraźnie

Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach. Koszty ogólne 27263,23 zł ( 21650,58 zł).

W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów starych zawodów. Zakupiono projektor i ekran oraz wydano książkę Świadkowie historii. Armia Czerwona we wspomnieniach mieszkańców Kocur i Malichowa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2013

Dbajmy o lokalną historię

Koszty ogólne 35680,00 (dofinansowanie 24764,88 zł).
W ramach projektu przeprowadzono badania archeologiczne oraz wydano skrypt edukacyjny – Historia Kocur i Malichowa do 1945r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2012

400-lecie Kocur

Z historią i tradycja do przyszłości rok 2012,koszty całkowite 32429,15 zł (dofinansowanie 22700,18).
W ramach projektu zorganizowano obchody 400-lecia wioski Kocury z rekonstrukcją historycznej bitwy w okolicznych lasach oraz wydano Monografię wsi -Kocury i Malichów zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Dwa dofinansowania z Witryny Wiejskiej

Dwa dofinansowania z Witryny Wiejskiej w ramach edukacji finansowej na wsi.

Rok 2011

Majówka 2011

Koszty ogólne 11368,07 zł (dofinansowanie 7957,64 zł).
W ramach projektu zorganizowano festyn majowy oraz zakupiono rożen.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”

Rok 2010

Majówka 2010

Koszty ogólne 11999,87 zł ( dofinansowanie 8399,90 zł).
W ramach projektu zorganizowano festyn majowy.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów”