Tablica nr 1 – Malichów i Kocury – „Leśny Raj Natury”

Witamy serdecznie na ścieżce edukacyjnej w Sołectwie Kocury, na której poznamy kilka gadów z okresu późnego triasu, (ponad 200 mln lat temu). Piękno flory tamtego okresu możemy podziwiać do dzisiaj, rośliny nie tak duże, lecz podobne do prehistorycznych skrzypów, widłaków czy paproci.

Ryc. 1. Mapa przedstawiająca Centrum Kocur. Źródło: Archiwum prywatne.

Poznamy też dzisiejszą faunę i florę tego terenu, w tym pomnik przyrody oraz rzadkie i znajdujące się pod ochroną krzewy i drzewa. Podczas naszej wędrówki poznamy ciekawe fakty z historii Kocur i Malichowa, począwszy od czasów pogańskich, przez średniowiecze aż do dziś. Na naszej trasie spotkamy również zabytkowe budynki, poznamy wiele różnych postaci historycznych od królów, hrabiów aż do osób ważnych dla lokalnej historii. Znajdują się tutaj również źródełka, których woda podobno ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Przede wszystkim możemy poznać tutaj wielokulturowe wioski, gdzie mieszkają razem Polacy, Ślązacy, Niemcy czy Ukraińcy. Ciekawostką tych terenów jest ich przynależność na przestrzeni wieków do państw morawskiego, czeskiego, polskiego, Księstwa Opolsko- Raciborskiego, Austrii, Prus czy Niemiec. Długość trasy zależy od Was. Możemy wybrać różny przebieg trasy. Krótszą mającą około 5 km lub dłuższą około 12 km.

Ryc. 2. Dom rodziny Koźlik z Kocur. Źródło: Heimatkalender des Kreises Guttentag für das Jahr 1937, 1. Jahrgang
Ryc. 3. 3 maja 2010 r. – działka sołecka. Źródło: Archiwum prywatne.
Ryc. 4. ul. Oleska w stronę Olesna. Źródło: Archiwum prywatne.
Ryc. 5. Widok na działkę od strony Kocur. Źródło: Archiwum prywatne.

Oprócz ścieżki edukacyjnej proponujemy dla bardziej aktywnych siłownię na wolnym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię kijków do nordic walking, udostępniamy stół do ping ponga oraz szachy na wolnym powietrzu.

Ryc. 6. Zabytkowa Gospoda. Źródło-Archiwum prywatne.

Ponadto dla lubiących dobre jedzenie dostępna jest restauracja w Kocurach – Gospoda Kocury.

Ryc. 7. Logo Gospodarstwo Rolne Grzeski Dąb

Każdy kto chciałby spróbować ekologicznej żywności, w tym domowego chleba na zakwasie z mąki wytwarzanej z prastarych gatunków zbóż, zapraszamy do Gospodarstwa Rolnego Grzeski Dąb. Facebook: http://facebook.com/grzeskidab

Ryc. 8. CAW widok obecny. Źródło: Archiwum prywatne.

Aby pożytecznie spędzić czas zapraszamy również do naszej sołeckiej biblioteki, mieszczącej się w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej

W 2012 roku odbyły się w Kocurach Dożynki Gminne oraz rocznica 400-lecia miejscowości Kocury.

Gmina Dobrodzień leży częściowo w obrębie Równiny Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej oraz Progu Woźnickiego należącego do Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej[1].

Ryc. 9. Inscenizacja bitwy. Źródło: Archiwum prywatne..
Ryc. 10. Korona Żniwna 2012 r. Źródło: Archiwum prywatne.

Malichów and Kocury – „Leśny Raj Natury” (The Forest Paradise of Nature)

Welcome on the educational trial in Kocury village. Here you will learn some reptiles from the Late Triassic (over 200 million years ago). The beauty of flora of that period can still be admired today, plants not so large, but similar to prehistoric horsetails, clubmosses or ferns. You will also learn today’s flora and fauna of this area, including a natural monument and rare, and protected species of bushes and trees. During walk you will learn interesting facts from history of Kocury and Malichów, from pagan times through the Middle Ages to the present day. On the trail there are also historic buildings, and you will learn many historical figures like kings, counts and people who are important to local history. There are also springs here and it is said that water out of them has beneficial influence on health. First of all, you can discover multicultural villages where Poles, Silesians, Germans, and Ukrainians live together. Over the centuries those areas belonged to Moravia state, Czech state, Polish state, Dutchy of Opole and Racibórz, Austria, Prussia, and Germany. The length of the trial depends on you. You can choose from two different trials. The shorter is 5 km long and the longer is 12 km.

In addition to the educational trial, we offer an outdoor gym, a playground for children, a Nordic walking stick rental, a table tennis table, and outdoor chess.

  • For those who enjoy good food a restaurant in Kocury is available – Gospoda Kocury.
  • Everyone who would like to try organic food, including home-made sourdough bread made of flour produced from ancient grains, is invited to the Grzeski Dąb farm.
  • To spend time usefully you are also invited to our village library that is located in the building of Rural Activities Centre.

In 2012 in Kocury the Commune Harvest Festival and 400th anniversary of Kocury took place.

Dobrodzień municipality lies partially within Opole Plain belonging to Silesian Lowland and Woźniki Ledge which belongs to Woźniki-Wieluń Upland[1].

Malichów und Kocury – „Wäldliches Naturparadies”

Herzlich Willkommen auf dem Lehrpfad des Schulzenamtes Kocury, auf dem wir ein paar Reptilien aus der späten Trias kennenlernen werden (vor über 200 Mio. Jahren). Die Schönheit der Flora des damaligen Zeitalters kann man bis heute bewundern, die Pflanzen, die nicht mehr so groß sind, aber den prähistorischen Schachtelhalmen, Bärlappen oder Farnen ähneln. Wir werden auch die Flora und Fauna dieser Gegend kennenlernen, darunter ein Naturdenkmal sowie seltene und geschützte Büsche und Bäume. Während unserer Wanderung werden wir interessante Fakten aus der Geschichte von Kocury und Malichów erfahren, von heidnischen Zeiten über das Mittelalter bis heute. Auf unserem Pfad werden wir auch historische Gebäude treffen, viele historische Persönlichkeiten kennenlernen, von Königen und Grafen bis hin zu Personen, die für die lokale Geschichte wichtig sind. Hier befinden sich auch kleine Quellen, deren Wasser positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben soll. Vor allem können wir hier multikulturelle Dörfer treffen, in denen Polen, Schlesier, Deutsche und Ukrainer zusammenleben. Was interessant an diesem Gebiet ist, ist seine Zugehörigkeit über die Jahrhunderte hinweg zu Mähren, Tschechen, Polen, dem Fürstentum Oppeln-Ratibor, Österreich, Preußen oder Deutschland. Die Länge des Pfads hängt von Ihnen ab. Man kann unterschiedlichen Verlauf des Pfads wählen. Einen kürzeren, der ca. 5 km hat, oder längeren, der ca. 12 km hat.

Außer dem Lehrpfad bieten wir für mehr aktive Personen ein Fitnessstudio im Freien, einen Spielplatz für Kinder, Verleih von Nordic Walking Stöcken an und stellen Ping Pong Tisch und Schach im Freien zur Verfügung.

  • Darüber hinaus gibt es in Kocury für diejenigen, die gutes Essen mögen, ein Restaurant – Gasthaus Kocury.
  • Wer ökologisch erzeugte Lebensmittel probieren möchte, darunter hausgemachtes Sauerteigbrot aus Mehl aus alten Getreidearten, ist zum Bauernhof Grzeski Dąb eingeladen.
  • Um die Zeit sinnvoll zu verbringen, besuchen Sie auch die Bibliothek des Schulzenamtes, welche sich im Gebäude des Zentrums für Ländliche Aktivität befindet

Im Jahre 2012 fanden Erntedankfest der Gemeinde sowie Feier zum 400. Jahrestag von Kocury in Kocury statt.

Die Gemeinde Dobrodzień liegt teilweise im Bereich der Oppeln-Ebene, die zur Schlesischen Tiefebene gehört, und teilweise im Bereich der Woischnik-Schwelle, die ein Teil von Woischnik-Wieluń Hochland ist[1].

Маліхув і Коцури – „Лісовий Рай Природи”

Ми раді вітати Вас на навчальному маршруті в Солтистві Коцури, де ми познайомимося з рептиліями пізнього тріасового періоду (понад 200 мільйонів років тому). Красі флори цього періоду можемо дивуватися до сьогодні: рослини не такі великі, але схожі на доісторичні хвощі, плауноподібні або папороті.

Познайомимося також з теперішньою фауною і флорою цієї місцевості, включаючи пам’ятку природи та рідкісні кущі та дерева, що знаходиться під охороною. Під час нашої подорожі ми дізнаємося цікаві факти з історії Коцур та Маліхова, починаючи від язичницьких часів, середньовіччя і аж до сьогодні. На нашому маршруті траплятимуться історичні будівлі, ми познайомимося з багатьма історичними постаннями, починаючи від королів та графів,  закінчуючи особами, важливими для історії сьогодення.

Є тут також є джерела, вода яких, як кажуть, сприятливо впливає на здоров’я. Насамперед тут ми можемо познайомитися з полікультурними селами, де разом живуть поляки, силезійці, німці та українці. Цікавим фактом про ці райони є їх приналежність протягом століть до країн Моравії, Чехії, Польщі, Опольсько-Ратиборського Князівства, Австрії, Пруссії чи Німеччини. Тривалість маршруту залежить від вас. Ми можемо вибрати різний маршрут. Коротший – приблизно 5 км або довший – близько 12 км.

На додаток до навчального маршруту для найбільш активних ми пропонуємо тренажерний зал на відкритому повітрі, дитячий майданчик, прокат палок для скандинавської ходьби, стіл для настільного тенісу та шахи на відкритому повітрі.

  • Крім того, для подорожуючих, які полюбляють смачну їжу, є ресторан в Коцурах –  Gospoda Kocury.
  • Кожного, хто хоче спробувати органічну їжу, між іншим домашній хліб із закваски з борошна, виготовленого з древніх видів злаків, запрошуємо на ферму Grzeski Dąb.
  • Щоб провести свій час корисно, ми також запрошуємо вас до нашої сільської бібліотеки, що знаходиться у будівлі Центру Сільської Активності

У 2012 році в Коцурах відбувся Ґмінний Фестиваль Урожаю та річниця 400-ліття місцевості Коцури.

Ґміна Добродзень часткого розташована в межах Опольської рівнини, яка входить до складу Сілезької Низовини та Возьницького Порогу, що належить до Возьницько-Велюньської Височини. [1]


[1]www.krainadinozaurów.pl   Inwentaryzacja Obiektów Przyrodniczych  3. Gmina Dobrodzień str.60

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *