Tablica nr 2 – Kocie Górki, Koński Kierhof, Łomina

Kocie Górki są to wzniesienia na terenie lasu, gdzie występowały stada dzikich królików, na które polowały żbiki. Prawdopodobnie od nich wywodzi się nazwa Kocie Górki[1]. W latach 50-tych XX wieku dzikie króliki wytruto. Używając oprogramowania Lidar, służącego do usuwania z map terenów zielonych, uzyskujemy w tym miejscu widok ukształtowania terenu pojedynczych wzniesień w kształcie litery V.

Koński Kierhof, posiadający inną nazwę Pferdchen Kirchhof  jest to miejsce, gdzie po obu stronach drogi zakopywano przede wszystkim padłe konie, ale również inne zwierzęta, na przykład krowy.  Konie  pochodziły zazwyczaj z leśniczówki, gdzie używano ich do prac leśnych. W tym miejscu zakopywane były również zwierzęta z okolicznych wsi. Działo się to na przestrzeni stuleci. Obecnie cmentarz jest nieużywany.

Dodatkowo ciekawostką jest istnienie na tym terenie siedlisk wiązów i sosny amerykańskiej- wejmutki.

Wzdłuż drogi na tym terenie miała przebiegać linia kolejowa. Według relacji mieszkańców w latach 30-tych XX wieku władze niemieckie planowały wybudować linię kolejową Dobrodzień – Olesno. Powstały projekty, a geodeci wymierzali trasę wzdłuż drogi. Plany przerwała wojna. Do pomysłu powróciły  władze polskie, w latach 70-tych XX wieku. Przebieg trasy wyznaczono według dokumentacji niemieckiej, lecz nie doszło do realizacji projektu.

Łomina to teren który rozciągał się od Malichowa wzdłuż drogi leśnej aż do leśniczówki. Teren ten wielkości kilkudziesięciu hektarów powstał prawdopodobnie po wyrębie lasów, w pierwszej połowie XVII wieku.  Podczas częstych najazdów wojsk saksońskich, szwedzkich i polskich[2] dochodziło do podpaleń domów, co mogło generować zapotrzebowanie na drewno. Od roku 1612 istnieje tam droga, która stanowiła kiedyś dojazd do ówczesnej owczarni, a obecnie do leśniczówki. Łomina po roku 1612 była terenem wypasania owiec. Nazwa „Łomina” może pochodzić od trzasku łamanych gałęzi podczas wypasu owiec na terenie gdzie wcześniej wycięto las. Po trzystu latach wypas owiec został zakończony, a teren ponownie zalesiono, lecz pozostały niewielkie pola uprawne, które do dziś nazywamy Polami na Łominie.   

Kocie Górki, Koński Kierhof, Łomina

Kocie Górki – they are hills in the forest where colonies of wild rabbits lived and wildcats hunted them. Probably from those rabbits the name Kocie Górki comes[1]. The wild rabbits were poisoned in 1950s. With the Lidar software, which is used to remove green areas from maps, the view of the topography of individual hills can be obtained and they are V shaped.

Koński Kierhof, called also Pferdchen Kirchhof, is a place where fallen animals were buried on both sides of the road. They were mainly horses but also other animals, for example cows.  These horses usually came from the forester’s lodge where they had been used to do forestry work. In this place also animals from surrounding villages were buried. This happened for many centuries. Nowadays this cemetery is out of use.

Another interesting fact are habitats of elm and Weymouth pine in this area.

A railway line was to run along the road in this area. According to residents, in the 1930s German authorities planned to build Dobrodzień-Olesno railway line. Projects were created and geodesists measured the trail along the road. These plans were interrupted by the war. Polish authorities returned to this idea in the 1970s. The trail was designed according to the German documentation, however, the project was not implemented.

Łomina extended from Malichów along the forest road up to the forester’s lodge. This area, covering several dozen hectares, probably came into existence after logging in the first half of the 17th century   During frequent invasions of Saxon, Swedish and Polish troops[2] houses were burnt down and that could generate a demand for wood. Since 1612 there has been a road that allowed access to the then sheepfold and now to the forester’s lodge. After 1612 Łomina was an area of sheep grazing. The name ‘Łomina’ may come from the sound of branches broken during sheep grazing in the areas where the forest had been cut down. After 300 years sheep grazing was ended and the area was afforested again, however, small agricultural fields remained and up today they have been called ‘Pola na Łominie’.   

Kocie Górki (Katzenhügel), Koński Kierhof, Łomina

Kocie Górki (Katzenhügel) sind Erhebungen auf dem Gebiet eines Waldes, in dem es Herden Wildkaninchen gab, die von Wildkatzen gejagt wurden. Der Name Kocie Górki stammt höchstwahrscheinlich eben davon [1]. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Wildkaninchen vergiftet. Indem man die Lidar-Software zum Entfernen von Grünflächen aus Karten verwendet, erhält man hier einen Blick auf die Topographie einzelner V-förmiger Hügel.

Koński Kierhof, der auch den Namen Pferdchen Kirchhof trägt, ist ein Ort, an dem auf beiden Wegseiten vor allem gefallene Pferde, aber auch andere Tiere, z.B. Kühe, begraben wurden. Die Pferde kamen meistens aus dem Forsthaus, wo sie für Forstarbeiten verwendet wurden. An diesem Ort wurden auch Tiere aus umliegenden Dörfern begraben. Dies fand im Laufe der Jahrhunderte statt. Heutzutage wird der Friedhof nicht mehr genutzt.

Interessant ist auch, dass auf diesem Gebiet Ulmen und amerikanische Kiefern vorkomme.

Entlang des Weges sollte hier eine Eisenbahnlinie verlaufen. Nach Aussage der Einwohner planten die deutschen Behörden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die Eisenbahnlinie Dobrodzień – Olesno zu bauen. Entwürfe wurden erstellt und die Vermessungsingenieure maßen die Route entlang des Weges. Die Pläne wurden durch den Krieg unterbrochen. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Idee von den polnischen Behörden wieder aufgenommen. Der Verlauf der Linie wurde gemäß der deutschen Dokumentation festgelegt, das Projekt wurde jedoch nicht umgesetzt.

Łomina ist ein Gebiet, das sich von Malichów entlang des Waldweges bis hin zum Forsthaus erstreckte. Das Gebiet von einigen Dutzend Hektar entstand wahrscheinlich nach Abholzung von Wäldern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Während häufigen Invasionen von sächsischen, schwedischen und polnischen Truppen[2] wurden oft Häuser in Brand gesetzt, was Bedarf an Holz erzeugte. Seit 1612 gibt es dort einen Weg, der einst Zufahrt zum damaligen Schafstall und heute zum Forsthaus darstellte. Nach 1612 war Łomina ein Schafweideplatz. Der Name „Łomina” kann auf das Knacken der gebrochenen Zweigen während des Schafweidens auf dem Gebiet zurückzuführen sein, in dem vorher ein Wald abgeholzt wurde. Nach 300 Jahren wurde das Schafweiden beendet und das Gebiet wieder bewaldet, doch einige kleine Äcker, die bis heute Felder auf Łomina genannt werden, sind erhalten geblieben.   

Котячі гірки, Конські Кєрхоф (Конячий цвинтар), Ломіна

Котячі гірки – це пагорби на території лісу, де жили зграї диких кроликів, на яких полювали дикі коти. Можливо саме від них походить назва Котячі гірки[1]. У 50-х роках XX століття диких кроликів витруїли. Використовуючи програмне забезпечення Lidar для видалення зелених зон з карт, можна побачити, що місцевість тут складається з поодиноких V-подібних пагорбів.

Конські Кєрхоф (Конячий цвинтар), ще має назву Фердхен Кєрхоф (Pferdchen Kirchhof) – це місце, де по обидва боки дороги ховали в основному мертвих коней, а також інших тварин, наприклад корів. Коні зазвичай походили з будиночка лісника, де їх використовували для виконання лісових робіт. Тут також ховали тварин з довколишніх сіл. Це відбувалося протягом століть. Наразі кладовище не використовується.

Крім того, цікавим фактом є наявність в цьому районі в’язів та сосен Веймута.

Вздовж дорозі мала пролягати залізнична колія. Зі слів жителів, у 30-ті роки ХХ століття німецька влада планувала побудувати залізничну колію для сполучення Добродзень – Олесно. Були зроблені проекти, геодезисти виміряли маршрут вздовж дороги. Плани перервала війна. Польська влада повернулася до ідеї в 1970-х роках ХХ століття. Маршрут визначався згідно німецької документації, але проект не був реалізований.

Ломіна – це район, який простягався від Маліхова вздовж лісової дороги до будиночку лісника. Ця площа в кілька десятків гектарів, ймовірно, виникла після вирубки лісів у першій половині XVII століття. Під час частих вторгнень саксонських, шведських та польських[2] військ підпалювали будинки, що могло породжувати попит на деревину. З 1612 року там проходить дорога, яка колись була доїздом до колишньої вівчарні, а тепер – до будиночка лісника. Після 1612 року Ломіна була пасовищем для овець. Назва „Ломіна” може походити від тріску зламаних гілок під час випасу овець на ділянці, де раніше був вирубаний ліс. Через триста років випас овець завершили, і територія знову була заліснена, але залишилися невеликі орні поля, які ми досі називаємо Полями на Ломіні.[1]Ks. A. Oleksik „Silva rerum – pokłosie” Jasienica 2011 str. 181 [2]„Kocury i Malichów zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945 roku” pod redakcją M. Sawickiego, Olesno   
2012 str. 59-60

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *