Tablica nr 7 – Dawny szlak spacerowy, zwany Szwajcarią Rzędowicką

Guttentag – mapa

Dawny urokliwy szlak pieszo-rowerowy (przedstawiony na mapie z 1914 roku)  prowadził przez następujące miejsca i obiekty: Dobrodzień – Rzędowice – Bzionków (folwark) – Kwierucie (wąwóz, rzeka, stawy, młyny) – kamieniołom i kanał („Zacisze Jadwigi [Hedwigs-Ruh]”, Źródła Karsunkiego [Karsunky-Quellen]”) z leśnym placem zabaw do najokazalszego dębu, pomnika przyrody, zwanego Grubym Dębem (Graf Schaffgotsch Eiche).

Okolice wjazdu od strony Rzędowic, Źródło : Archiwum Prywatne.

Szlak ten jest obecnie odtwarzany w części Sołectwa Kocury pod nazwą: Malichów i Kocury  „Leśny Raj Natury”

Uchwała intencyjna Nr VII/9/2014  zebrania wiejskiego sołectwa Kocury z dnia 29.09.2014 r. $ 1. Sołectwo Klekotna, sołectwo Kocury i sołectwo Rzędowice traktują niżej wymienione miejsca charakterystyczne i historyczne jako dobro wspólne:

 • zabytkowy dąb szypułkowy,
 • krzyż przydrożny,
 • miejsce biwakowe Hubertus,
 • źródełko ,,Karzonki”,
 • ,,Przesute Górki”
Uchwała
Załącznik do Uchwały

Former walking trail called Szwajcaria Rzędowicka

Former walking and cycling trail (presented on a map from 1914) led through following places and objects: Dobrodzień – Rzędowice – Bzionków (manor farm) – Kwierucie (gorge, river, ponds, mills) – quarry and channel (“Zacisze Jadwigi [Hedwigh’s Retreat/Hedwigs-Ruh]”, “Źródła Karsunkiego [Karsunky’s Springs/Karsunky-Quellen]”) with a forest playground to the stateliest oak, nature monument, called Gruby Dąb (Fat Oak/Graf Schaffgotsch Eiche).

This trail is currently being restored in part of the Kocury village under the name: Malichów and Kocury – “Leśny Raj Natury” (The Forest Paradise of Nature).

Resolution no. VII/9/2014 of a village meeting of Kocury village of the 29th of September 2014

$ 1. Klekotna village, Kocury village and Rzędowice village consider the following characteristic and historic places as the common good:

 • the historic English oak,
 • the roadside cross,
 • the Hubertus camping site,
 • “Karzonki” spring,
 • “Przesute Górki”.

Ehemalige Wanderroute, genannt die Rzędowice-Schweiz

Ehemals ein reizvoller Wander- und Radweg (dargestellt auf der Landkarte von 1914), der durch folgende Orte und Objekte führt: Dobrodzień – Rzędowice – Bzionków (Vorwerk) – Kwierucie (Schlucht, Fluss, Teiche, Mühlen) – Steinbruch und Kanal („Hedwigs-Ruh”, Karsunky-Quellen”) mit einem Waldspielplatz bis hin zur prächtigsten Eiche, einem Naturdenkmal, genannt die Fette Eiche (Graf Schaffgotsch Eiche).

Dieser Weg wird derzeit in den Teilen des Dorfes Kocury unter den Namen: Malichów und Kocury „Waldparadies in der Natur” wiederhergestellt.

Absichtsbeschluss Nr. VII/9/2014 der Dorfversammlung von Kocury vom 29.09.2014.

$ 1. Die Dorfgebiete Klekotna, Kocury und Rzędowice behandeln die folgenden charakteristischen und historischen Orte als gemeinsames Gut:

– historische Stieleiche,
– Straßenkreuz,
– Campingplatz Hubertus,
– Quelle „Karzonki“,
– „Przesute Górki”

Колишня пішохідна стежка, відома як Жендовицька Швейцарія

Колишня дивовижна пішохідно-велосипедна стежка (представлена на карті з 1914 року) вела через такі місця та об’єкти: Добродзень – Жендовіце – Бзьонкув (фільварок) – Квєруце (яр, річка, ставки, млини) – каменярня та канал („Затишок Ядвіги” [Hedwigs -Ruh] „, Джерела Карсунки [Karsunky-Quellen]”) з лісовим ігровим майданчиком до найвеличнішого дуба, пам’ятника природи, званого «Грубим Дубом» (Graf Schaffgotsch Eiche).

В даний час ця стежка відтворюється в частині Солтиства Коцури  під назвою: Маліхув та Коцури «Лісовий рай природи»

Рішення № VII / 9/2014 засідання сільського солтиства Коцури від 29 вересня 2014 року.

$ 1. Солтиство Клекотна, солтиство Коцури і солтиство Жендовіце вважають спільним благом наступні характерні і історичні місця:

 • історичний дуб звичайний
 • придорожній хрест,
 • місце для кемпінгу Hubertus,
 • Джерельце «Кажонкі»,
 • «Зміщені Пагорби»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *