Rok 2016

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów

Brzozowa Dolina”

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji-

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów-Brzozowa Dolina –ul Oleska 1 Kocury 46-380 Dobrodzień

 1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Jednostka nie posiada jednostek organizacyjnych

 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów

 1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
  w systemie REGON-

Krajowy Rejestr Sadowy VIII Wydział Gospodarczy KRS -w Opolu-Rejestr Stowarzyszeń KRS 0000201491 Regon 532438210

 1. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

-Maleska Dorota-Prezes Zarządu Stowarzyszenia

-Półtorak Janusz-Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

-Grzebińska Anna-Sekretarz

-Tul Lidia-skarbnik

-Otrzonsek Joachim-członek

 1. Określenie celów statutowych organizacji

-wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów

-integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu

-wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

 1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji

Czas trwania Stowarzyszenia-nieograniczony

 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r

 1. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

 • Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu

 • Środki trwałe wycenia się według cen zakupu lub wartości wytworzenia.

 • Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostka stosuje metodę liniową..

 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

   • Środki pieniężne w kasie i bankach-w wartości nominalnej

   • Materiały w cenach zakupu

   • Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty

   • Kapitały w wysokości objętej statutem lub uchwałami.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej

Zarząd Stowarzyszenia

12_RZS

12_BILANS_UPROSZCZONY