Rok 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 

1.Nazwa,siedziba i adres organizacji:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina”,Kocury ul.Oleska 1,
46-380 Dobrodzień

2.Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych(zarówno sporządzanych samodzielne sprawozdania finansowe,jak też nie sporządzających takich sprawozdań).

Jednostka nie posiada jednostek organizacyjnych.

3.Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:społecznego,kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów

4.Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejest lub innego organu prowadzącego rejestr,data wpisu,numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON-

Krajowy Rejestr Sądowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Opolu-Rejestr Stowarzyszeń KRS 0000201491,Regon 532438210

5.Dane dotyczące członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

-Maleska Dorota-Prezes Zarządu Stowarzyszenia

-Półtorak Janusz-Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

-Grzebińska Anna-Sekretarz

-Tul Lidia- Skarbnik

-Gaś Mariola-Członek

-Otrzonsek Joachim-Członek

-Miozga Edyta-Członek

6.Określenie celów statutowych organizacji:

a)wspieranie rozwoju społecznego ,kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów
b)integracja mieszkańców wsi,przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
c)wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

7.Wskazanie okresu trwania działalności organizacji

Czas trwania Stowarzyszenia-nieograniczony

8.Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r

9.Wskazanie,czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy złożeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację,co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności ,które wskazały by na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę)rachunkowości stosuje się w sposób ciągły,dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,jednakowej wyceny aktywów i pasywów( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak,aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad :

-Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu

-Środki trwałe wycenia się według cen zakupu lub wartości wytworzenia

-Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stwek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,jednostka stosuje metodę liniową.

-Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

-Środki pieniężne w kasie i bankach -w wartości nominalnej

      • Materiały w cenach zakupu
      • Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
      • Kapitały w wysokości objętej statutem lub uchwałami.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Zarząd Stowarzyszenia

Bilans za rok 2014

Rachunek wyników 2014